ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขยายภาพ