คณะนักศึกษาแพทย์ฝึกปฏิบัติงาน เข้าศึกษาดูงาน อบต.บ่อพลอย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563