พิธีมอบบ้านให้แก่นายสายหยุด ไชยกุล นางจำปา ไชยกุล หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุนรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563