กีฬาผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ่อพลอย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563