องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย พร้อมใจกันแต่งกายชุดผ้าไทย
          ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเสริม รณรงค์ และชักชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และ บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าพื้นถิ่น และกระตุ้นการใช้สอยผลิตภัณฑ์ของไทย ตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ให้ความร่วมมือ โดย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมใจกันเเต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าพื้นถิ่น ทุกวันพุธ เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ให้เป็นแบบอย่าง ขยายภาพ