โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหากลุ่มเป้าหมายและเติมเต็มในส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดำเนินการในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีขยายภาพ