การป้องกันการทุจริต/ประโยชน์ทับซ้อน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 147
    2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 366
    3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 364
    4. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 371
    5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 365
    6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 360
    7. มาตรการป้องกันการรับสินบน 346
    8. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 364
    9. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 370
    10. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 357
    11. มาตรการตรวจสอบพบการทุจริต 366
    12. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 374
    13. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 456
    14. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 225
    15. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 539
    16. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 295
    17. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 339
    18. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 1077
    19. ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 156
    20. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 321

ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 44 | เดือนนี้ : 11043 | ปีนี้ : 348320 | รวม : 425183
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี