การป้องกันการทุจริต/ประโยชน์ทับซ้อน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 254
    2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 550
    3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 759
    4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 657
    5. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 696
    6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 682
    7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 669
    8. มาตรการป้องกันการรับสินบน 701
    9. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 697
    10. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 687
    11. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 722
    12. มาตรการตรวจสอบพบการทุจริต 701
    13. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 711
    14. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 740
    15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 638
    16. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 885
    17. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 677
    18. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 781
    19. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 1460
    20. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 740

ทั้งหมด 26 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 1792 | เดือนนี้ : 17475 | ปีนี้ : 267414 | รวม : 799943
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี