การบริหารทรัพยากรบุคคล
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบาย แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

   ผลการดำเนินการบริหารงานบุคคล ปี 2565

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2564-2568

แผนการจัดการความรู้ (KM) ปี 2566

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2567

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    - คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    - คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

    - คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร

    - คู่มือสมรรถนะหลัก

    - พจนานุกรมความรู้และทักษะ

แบบประเมิน

    - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

    - ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน

    - แบบประเมินแบบใหม่ ประเภทวิชาการทั่วไป

    - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

    - แบบประเมินพนักงานจ้าง (ผู้มีคุณวุฒิ)

    - แบบประเมินพนักงานจ้าง (ผู้มีทักษะ)

    - แบบประเมินพนักงานพนักงานครู

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - รายงานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (6 เดือนแรกของปี 2566)

เลขที่ตำแหน่ง/มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

  1. ประเภทบริหารท้องถิ่น
  2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  1. ประเภทวิชาการ
  2. ประเภททั่วไป

 

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 94 | เดือนนี้ : 17099 | ปีนี้ : 231086 | รวม : 763615
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี