พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 204
    2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 171
    3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 179
    4. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 175
    5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 186
    6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 165
    7. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบัที่ 13 พ.ศ.2552 178
    8. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 180
    9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 172
    10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 181

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 30 | เดือนนี้ : 11029 | ปีนี้ : 348306 | รวม : 425169
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี