พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 440
    2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 393
    3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 395
    4. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 339
    5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 459
    6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 465
    7. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบัที่ 13 พ.ศ.2552 386
    8. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 417
    9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 429
    10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 466

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 1980 | เดือนนี้ : 38863 | ปีนี้ : 149630 | รวม : 682159
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี