ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้าง
- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม
ทั่วไป   ช่องทางการบริการ งานข้อมูลข่าวสารของทาง อบต.บ่อพลอย ผ่าน Line OA อบต.บ่อพลอย
18
ทั่วไป   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
51
ทั่วไป   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวจังหวัดกาญจนบุรี
58
ทั่วไป   กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
47
ทั่วไป   การร่วมกันเสนอความคิดเห็นของชุมชนในการลดปริมาณขยะของชุมชน (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน)
141
ทั่วไป   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก
60
ทั่วไป   รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
56
ทั่วไป   เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566
64
ทั่วไป   ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
112
ทั่วไป   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566
121
ทั่วไป   เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ วัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS
121
ทั่วไป   การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
121
ทั่วไป   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องเงินตอบแทน
107
ทั่วไป   เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566
135
อบรม/ประชุม/สัมนา   โครงสร้างสำนักปลัด
272
ทั่วไป   องค์การบริหารส่่วนตำบลบ่อพลอย ได้รับมอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับ AA
476
ทั่วไป   โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อบต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
394
กิจกรรม   การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
184
ทั่วไป   โครงการจัดทำการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพตามความถนัด(อบรมการทำหมอนรองคอ)
179
ทั่วไป   โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค โควิด - 19 เพื่อมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ่อพลอย
424
กิจกรรม   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
397
กิจกรรม   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
188
ทั่วไป   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบึงหัวแหวน
234
ทั่วไป   โครงการ อสม.น้อย ร่วมตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
228
ทั่วไป   ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อพลอยไตรมาสที่2/2564
220


ทั้งหมด รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 14 | เดือนนี้ : 272 | ปีนี้ : 276064 | รวม : 352927
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี