ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

ข่าวทั่วไป กิจกรรม ประกาศ
- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม

กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
201
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
87
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
125
ทั่วไป
  รายงานผลการประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
503
ทั่วไป
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
557
ทั่วไป
  แผนการจัดหาพัสดุ
499
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสาร อบต.บ่อพลอย ทาง facebook
459
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
81
ทั่วไป
  ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
48
กิจกรรม
  ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์
109
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561
109
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศการบริหารจัดการกองทุน สปสช.ดีเด่น ระดับจังหวัดกาญจนบุนรี 2561
123
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา ประจำปี 2561
120
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561
120
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใส
110
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถิติการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพ
114
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
280
ทั่วไป
  แผนผังการบริหาร อบต.บ่อพลอย
111
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการติดตามประเมินผล
52
ทั่วไป
  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
58
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
116
ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4nbv6
72
ทั่วไป
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
45
ทั่วไป
  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย
49
ทั่วไป
  โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดหมู่บ้านในตำบลบ่อพลอย ประจำงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561
92


ทั้งหมด 182 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  32
   เดือนนี้ : 1646
   ปี พ.ศ.นี้ : 31321
   ทั้งหมด : 140585


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848