ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

    เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ปฏิทินการเลือกตั้ง

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกอบต.บ่อพลอยและนายก อบต.บ่อพลอย

 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาอบต.และนายก อบต.ของจังหวัดกาญจนบุรี

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  ท้องถิ่น พ.ศ.2563

 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายก อบต. ตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

 

 

ผู้เขียน : admin วันที่ :2021-10-05 14:47:16 แก้ไชวันที่ : 2021-10-16 11:55:14


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  47
   เดือนนี้ : 11086
   ปี พ.ศ.นี้ : 11086
   ทั้งหมด : 263063


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848