ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม

ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23
ทั่วไป
  ปี 2562 สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28
ทั่วไป
  ปี 2562 ผลการจัดซื้ดจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25
ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการขุดสระน้ำ (ทุ่งหนองก่ำ) หมู่ที่ 3 ประจำปี 2563
49
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการวางท่อเมนประปา (กลุ่มบ้านนายสันติ) หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563
67
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หลังอบต.บ่อพลอย ประจำปี 2563
45
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ประจำปี 2563
47
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563
51
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านสระตาโล) หมู่ที่ 12
70
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านวังไพลิน) หมู่ที่ 11
51
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านเขาสิงโต) หมู่ที่ 10
47
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านเขาเขียว) หมู่ที่ 9
46
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองโพธิ์) หมู่ที่ 8
49
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านตะวัน) หมู่ที่ 7
46
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบึงหล่ม) หมู่ที่ 5
46
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบึงหัวแหวน) หมู่ที่ 4
47
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านท่าว้า) หมู่ที่ 3
46
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองย่างช้าง) หมู่ที่ 2
40
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบ่อพลอย) หมู่ที่ 1
43
ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
105
ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
55
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6
48
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
46
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6 (แบบ บก 01)
52
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (แบบ บก01)
51
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้อง อปพร.อบต.บ่อพลอย
54
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามหลัง อบต.บ่อพลอย
52
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเส้นภายใน อบต.บ่อพลอย)
54
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นวัดถ้ำเขาเขียว) หมู่ที่ 1
51
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
95
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
60
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช.01)
98
ทั่วไป
  ประกาศโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช.07)
52
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน (แบบ ป.ป.ช.01)
48
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน (แบบ ป.ป.ช.01)
59
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช.01)
58
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม (แบบ ป.ป.ช.01)
79
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน (แบบ ป.ป.ช.01)
53
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช.01)
52
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว (แบบ ป.ป.ช.01)
95
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าว้า (แบบ ป.ป.ช01)
55
ทั่วไป
  ประกาศโครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล (แบบ ป.ป.ช.07)
50
ทั่วไป
  ุประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.2 บ้านหนองย่างช้าง (แบบ ป.ป.ช.01)
53
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นบ้านหนองเตียนถึงบ้านตะวัน
58
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.10(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
157
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง ม.9(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
126
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.7(เส้นบ้านนายสมสุข)(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
145
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.บ่อพลอย(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
132
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.บ่อพลอย(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
126
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.11(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
118
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.8(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
124
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.6(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
107
ทั่วไป
  โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ม.8(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
121
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.7(เส้นวัดหนองโพธิ์ เชื่อมต่อบ้านตะวัน)(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
104
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
108
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.4(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
124
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม 1(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
103
ทั่วไป
  โครงการก่อวางท่อเมนประปา ม.9(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
116
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.3(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
103
ทั่วไป
  โครงการขุดสระน้ำ ม.12(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
117
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
106
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
114
ทั่วไป
  ผู้ได้รับคัดเลือก โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
199
ทั่วไป
  ผู้ยื่นซอง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
171
ทั่วไป
  ผู้ซื้อซอง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
174
ทั่วไป
  แบบ ปปช. ปร.5 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม
101
ทั่วไป
  แบบ ปปช.ปร.5 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง
180
ทั่วไป
  ปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน)ม.3
241
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(ภายในหมู่บ้าน) ม.3
205
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน) ม.3
173
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน อบต.บ่อพลอย
230
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน)
201
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(ภายในหมู่บ้าน)
186
ทั่วไป
  ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.4 บ้านบึงหัวแหวน
172
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านสระตาโล
174
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงภููมิทัศน์พื้นที่สาธารณะข้างลำตะเพิน หมู่ที่ 5
128
ทั่วไป
  แบบ ปร 4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะข้างลำตะเพิน หมู่ที่ 5
137
ทั่วไป
  ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะข้างลำตะเพิน หมู่ที่ 5
206
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านวังไพลิน
206
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล หมุ่ที่ 11 บ้านวังไพลิน
195
ทั่วไป
  แบบ ปปช.01 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน
200
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
461
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
217
ทั่วไป
  แบบ ปปช. ตรางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ
196
ทั่วไป
  กำหนดราคากลางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ชนิดบรรทุก 6 ล้อฯ
223
ทั่วไป
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,หมุ่ที่ 8
264
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์
517
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์
236
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 1
138
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
207
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6
139
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6
139
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต หมู่ที่ 8
120
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต หมู่ที่ 8
888
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 12
179
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 12
129
ทั่วไป
  แบบ ปร.4, ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 10
205
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 10
134
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9
132
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 9
116
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โตรางการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 5
116
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
153
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (เส้นท่าว้า)
184
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 3 (เส้นท่าว้า)
129
ทั่วไป
  แบบ ปร.4, ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
131
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
112
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
115
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 2
185
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมุ่ที่ 1
175
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
122
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11
126
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11
119
ทั่วไป
  แบบ ปร.4, ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
172
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
155
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
164
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
117
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
115
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 7
166
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 , ปร.5 โครงการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม หมู่ที่ 7
142
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม หมู่ที่ 7
128
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 , ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
141
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
150
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 , ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (เส้นวังไพลิน)
140


ทั้งหมด 239 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  106
   เดือนนี้ : 2829
   ปี พ.ศ.นี้ : 47130
   ทั้งหมด : 156394


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848