ข้อมูล อบต.
  หน้าแรก
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ข้อมูลประชากร
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง
  นายก อบต.และคณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลข่าวสาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
(งบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรการการปฏิบัติงาน
มาตรการการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน(ด้านทรัพยากรบุคคล)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
      - ข้อมูลเชิงสถิติ

- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม

ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
91
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
85
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
95
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
91
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเฉลิม วิวาห์บัณบัต-บ้านเสาหงส์) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
77
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเฉลิม วิวาห์บัณฑิต - บ้านเสาหงส์) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
94
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ (เส้นไร่สิงห์ทอง) หมุ่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
96
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
81
ทั่วไป
  สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นศาลเจ้า-เขาสิงโต) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
98
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระตาโล-โกรกมะตูม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
87
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด (เส้นสระตาโล-วัดถ้ำเขาเขียว) หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
81
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้มสามแยกเขาสิงโต-สามแยกบ้านนายวรพต) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
84
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นเขาเขียว-ทุ่งมังกะหร่า) หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว ตำบล
78
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นศาลเจ้า-เขาสิงโต) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
80
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นศาลเจ้า-เขาสิงโต) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
77
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระกรวด ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
84
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเฉลิม วิวาห์บัณฑิต-บ้านเสาหงส์) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
77
ทั่วไป
  แบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นไร่สิงห์ทอง) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2564
88
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช. 01)
113
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นศาลเจ้าพ่อเขาแดง) หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช. 01)
134
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบบึงสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน (แบบ ป.ป.ช. 01)
112
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างลานกีฬา (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง (แบบ ป.ป.ช. 01)
122
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางรพีพร สุดใจ) หมู่ที่ 10 บ้านเขาสิงโต (แบบ ป.ป.ช. 01)
111
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางละมัย เขียวแก้ว) หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว (แบบ ป.ป.ช. 01)
118
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสระกรวด) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน (แบบ ป.ป.ช. 01)
118
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล (แบบ ป.ป.ช. 07)
119
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช. 07)
124
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช. 07)
116
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายศรีหมอก) หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม (แบบ ป.ป.ช. 01)
126
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยหัด) หมุ่ที่ 11 บ้านวังไพลิน (แบบ ป.ป.ช. 01)
118
ทั่วไป
  ระกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายกิมชุ้น-บ้านป้าง่อย) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช. 01)
125
ทั่วไป
  ประกาศ โครงการขุดสรุน้ำ (ทุ่งหนองก่ำ) หมู่ที่ 3 บ้านท่าว้า (แบบ ป.ป.ช. 07)
126
ทั่วไป
  ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช.07)
115
ทั่วไป
  โครงการวางท่อเมนประปา (กลุ่มบ้านนายสันติ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน (แบบ ป.ป.ช. 07)
115
ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
165
ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
167
ทั่วไป
  ปี 2562 สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
188
ทั่วไป
  ปี 2562 ผลการจัดซื้ดจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางแทรกเตอร์บ้านหนองเตียน-วังใหญ่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
175
ทั่วไป
  ปี 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
166
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการขุดสระน้ำ (ทุ่งหนองก่ำ) หมู่ที่ 3 ประจำปี 2563
186
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการวางท่อเมนประปา (กลุ่มบ้านนายสันติ) หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563
258
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ หลังอบต.บ่อพลอย ประจำปี 2563
189
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ประจำปี 2563
189
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ประจำปี 2563
183
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านสระตาโล) หมู่ที่ 12
253
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านวังไพลิน) หมู่ที่ 11
206
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านเขาสิงโต) หมู่ที่ 10
186
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านเขาเขียว) หมู่ที่ 9
189
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองโพธิ์) หมู่ที่ 8
227
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านตะวัน) หมู่ที่ 7
182
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบึงหล่ม) หมู่ที่ 5
210
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบึงหัวแหวน) หมู่ที่ 4
183
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านท่าว้า) หมู่ที่ 3
181
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองย่างช้าง) หมู่ที่ 2
165
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบ่อพลอย) หมู่ที่ 1
173
ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
281
ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
205
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6
181
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
236
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 6 (แบบ บก 01)
195
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (แบบ บก01)
182
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้อง อปพร.อบต.บ่อพลอย
206
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามหลัง อบต.บ่อพลอย
196
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเส้นภายใน อบต.บ่อพลอย)
200
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นวัดถ้ำเขาเขียว) หมู่ที่ 1
200
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
267
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
216
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช.01)
258
ทั่วไป
  ประกาศโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์ (แบบ ป.ป.ช.07)
196
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน (แบบ ป.ป.ช.01)
206
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตียน (แบบ ป.ป.ช.01)
195
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตะวัน (แบบ ป.ป.ช.01)
198
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม (แบบ ป.ป.ช.01)
260
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบึงหัวแหวน (แบบ ป.ป.ช.01)
201
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย (แบบ ป.ป.ช.01)
209
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว (แบบ ป.ป.ช.01)
265
ทั่วไป
  ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าว้า (แบบ ป.ป.ช01)
191
ทั่วไป
  ประกาศโครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านสระตาโล (แบบ ป.ป.ช.07)
188
ทั่วไป
  ุประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.2 บ้านหนองย่างช้าง (แบบ ป.ป.ช.01)
197
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นบ้านหนองเตียนถึงบ้านตะวัน
210
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.10(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
336
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง ม.9(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
298
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.7(เส้นบ้านนายสมสุข)(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
310
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.บ่อพลอย(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
289
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.บ่อพลอย(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
279
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.11(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
278
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.8(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
296
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.6(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
261
ทั่วไป
  โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ม.8(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
286
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.7(เส้นวัดหนองโพธิ์ เชื่อมต่อบ้านตะวัน)(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
244
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
258
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.4(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
283
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม 1(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
234
ทั่วไป
  โครงการก่อวางท่อเมนประปา ม.9(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
263
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.3(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
251
ทั่วไป
  โครงการขุดสระน้ำ ม.12(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
279
ทั่วไป
  โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2(ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
238
ทั่วไป
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ร่างตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
272
ทั่วไป
  ผู้ได้รับคัดเลือก โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
374
ทั่วไป
  ผู้ยื่นซอง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
343
ทั่วไป
  ผู้ซื้อซอง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.บ่อพลอย
366
ทั่วไป
  แบบ ปปช. ปร.5 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบึงหล่ม
252
ทั่วไป
  แบบ ปปช.ปร.5 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง
351
ทั่วไป
  ปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน)ม.3
402
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(ภายในหมู่บ้าน) ม.3
397
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน) ม.3
322
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน อบต.บ่อพลอย
429
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ภายในหมู่บ้าน)
359
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(ภายในหมู่บ้าน)
344
ทั่วไป
  ตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.4 บ้านบึงหัวแหวน
334
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านสระตาโล
350
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงภููมิทัศน์พื้นที่สาธารณะข้างลำตะเพิน หมู่ที่ 5
270
ทั่วไป
  แบบ ปร 4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะข้างลำตะเพิน หมู่ที่ 5
275
ทั่วไป
  ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะข้างลำตะเพิน หมู่ที่ 5
418
ทั่วไป
  แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านวังไพลิน
382
ทั่วไป
  แบบ ปร.5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล หมุ่ที่ 11 บ้านวังไพลิน
369
ทั่วไป
  แบบ ปปช.01 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลิน
371
ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
652
ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
387
ทั่วไป
  แบบ ปปช. ตรางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ
371
ทั่วไป
  กำหนดราคากลางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ชนิดบรรทุก 6 ล้อฯ
402
ทั่วไป
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,หมุ่ที่ 8
460
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์
992
ทั่วไป
  แบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์
415
ทั่วไป
  แบบ ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 1
294


ทั้งหมด 273 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>


      

   

  พรบ./พรก.
กฏกระทรวง/ระเบียบ
  หนังสือราชการ สถ..
 
   วันนี้ :  35
   เดือนนี้ : 11074
   ปี พ.ศ.นี้ : 11074
   ทั้งหมด : 263051


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย      2 ม.11 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , เบอร์โทรศัพท์ 034-510848