การป้องกันการทุจริต/ประโยชน์ทับซ้อน

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 218
    2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 432
    3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 428
    4. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 428
    5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 419
    6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 428
    7. มาตรการป้องกันการรับสินบน 405
    8. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 433
    9. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 436
    10. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 423
    11. มาตรการตรวจสอบพบการทุจริต 436
    12. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 433
    13. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 526
    14. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 299
    15. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 604
    16. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565 366
    17. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 425
    18. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 1161
    19. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 392
    20. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 410

ทั้งหมด 25 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 99 | เดือนนี้ : 6000 | ปีนี้ : 434896 | รวม : 511759
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี