การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส (ITA) 2565
 

อบต. บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้าง

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

04. เเผนยุทธศาสตร์ หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

08. Q&A

09. Social Network

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

010.เเผนดำเนินงานประจำปี

011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017. E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

เเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018. เเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดชื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ

021. เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ

022. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027. หลักเกณฑ์การยริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028. รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี

ส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

029. เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

030. ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี

032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี

037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เเผนป้องกันการทุจริต

039. เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040. รายการการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 10 | เดือนนี้ : 17015 | ปีนี้ : 231002 | รวม : 763531
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี