การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส (ITA) 2566
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

อบต. บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

01. โครงสร้าง

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

04. เเผนยุทธศาสตร์ หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

08. Q&A

09. Social Network

010. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

011. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

012. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

013. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

014. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

015. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

016. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

017. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

018. E-Service

019. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021. สรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุพัสดุรายเดือน

022. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

023. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

024. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

025. หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

026. รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี

027. เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

028. ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

029. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

030. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

031. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

032. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

033. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

034. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี

035. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

036. เเผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

037. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

038. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

039. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

040. การขับเคลื่อนจริยธรรม

041. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 1795 | เดือนนี้ : 17478 | ปีนี้ : 267417 | รวม : 799946
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี