พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 264
    2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 228
    3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 232
    4. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 220
    5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 257
    6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 232
    7. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบัที่ 13 พ.ศ.2552 232
    8. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 254
    9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 236
    10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 248

ทั้งหมด 10 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 152 | เดือนนี้ : 6053 | ปีนี้ : 434949 | รวม : 511812
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี