พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. ประกาศกิจการนุเบกษากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 13
    2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 464
    3. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 416
    4. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 420
    5. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 358
    6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 482
    7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 480
    8. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขถึงฉบบัที่ 13 พ.ศ.2552 428
    9. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 467
    10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 454
    11. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 508

ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 229 | เดือนนี้ : 35969 | ปีนี้ : 201683 | รวม : 734212
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี