ประกาศ

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 6
    2. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารของผู้บริหาร 21
    3. ประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลและประโยชน์อื่นใดจากการปฏบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 24
    4. ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 26
    5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 44
    6. นิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (Case Definition for Notifabal Avian Influenza) พ.ศ.2566 และวิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก 87
    7. ประกาศรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย พ.ศ.2566 73
    8. แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 72
    9. ประกาศ เรื่องกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 134
    10. ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 116
    11. ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 120
    12. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปี 2566 190
    13. ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 138
    14. ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ปรเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) ประจำปี 2566 152
    15. ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 176
    16. ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 256
    17. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 445
    18. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 757
    19. ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 456
    20. ประกาศ:รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 308

ทั้งหมด 27 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>
 

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 165 | เดือนนี้ : 6066 | ปีนี้ : 434962 | รวม : 511825
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี