คู่มือประชาชน
 

คู่มือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือการรับชำระภาษีป้าย

คู่มือการขอข้อมูลข่าวสาร

คู่มือระบบบริการประชาชน (e-Service)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

ย้อนกลับ

 
 
 
Visitor  : วันนี้ 235 | เดือนนี้ : 35975 | ปีนี้ : 201689 | รวม : 734218
ที่อยู่ 2 หมู่ 11 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี